اصول اخلاقی انتشار مقاله

برابر شیوه نامه نگارش مقالات دانشنامه(موجود در قسمت راهنمایی نویسندگان) مولفین نسبت به تالیف مقالات اقدام و نسبت به بارگذاری و ارسال آنها اقدام می کنند.