فرایند پذیرش مقالات

 • دریافت مداخل از گروههای علمی در قالب درختواره های مصوب از شورای علمی دانشنامه
 • بررسی در بانک مداخل برای جلوگیری از تصویب مداخل تکراری با نظارت مدیر علمی
 • طرح در شورای علمی دانشنامه و ابلاغ مداخل مصوب به گروه علمی مربوطه
 • شناسایی مولف و عقد قرارداد برای تالیف مقاله
 • دریافت مقاله و ارزیابی اولیه توسط مدیر علمی برای نظارت چارچوب مقاله برابر شیوه نامه
 • ارسال برای ناظر علمی مسلط به موضوع برای اعلام نظر
 • ارسال مجدد مقاله برای مولف جهت رفع ایرادهای مورد نظر مدیر علمی و ناظر تخصصی
 • ارسال به مدیر ارزشیابی
 • ویراستاری ادبی
 • بررسی و تایید نهایی توسط رئیس دانشنامه و بارگذاری در سامانه دانشنامه
 • ترجمه مقاله بارگذاری شده به سه زبان عربی، انگلیسی و فرانسه
 • بارگذاری مقاله های ترجمه شده در سامانه دانشنامه.