اعضای هیات تحریریه

رئیس

دکتر علیرضا جزینی

دکتری تخصصی رئیس دانشنامه پلیس

daneshnameh.universitypolice.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر سیدرضا حسینی

دکتری تخصصی مدیر ارزشیابی دانشنامه

daneshnameh.universitypolice.ir

دکتر حسن رضا رفیعی

دکتری تخصصی مدیر علمی دانشنامه

exot.jrlpolice.ir

سردبیر

دکتر فریبا شایگان

دکتری تخصصی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه امین

exot.jrlpolice.ir
02148931774

مدیر مسئول

دکتر سیده زهرا نوزن

دکتری تخصصی مدیر و دبیر دانشنامه

exot.jrlpolice.ir
02148931813

مدیر اجرایی

بهمن فصیحی

آمار گروه علوم پایه

exot.jrlpolice.ir
02148931774