اهداف و چشم انداز

1-تولید و گسترش علوم پلیسی

2-تسهیل دستیابی محققان به دانش پلیسی روز

3-استفاده از دانش و تجربیات پژوهشگران و متخصصان علوم پلیسی

4-گردآوری، مستندسازی و ارائه علوم پلیسی به منظور بهره برداری مخاطبان در حوزه های تخصصی پلیسی و ارتقای حوزه علوم پلیسی در کشور

5-ایجاد پایگاه علمی تخصصی در حوزه علوم پلیسی به منظور مستند و متمرکز نمودن دانش آشکار و ضمنی موجود در سازمان و ایجاد بابی برای تربیت نیروی انسانی متخصص

6-امکان ارائه علوم پلیسی به زبان های مختلف، مسیری برای مرجعیت علمی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان

7- تعمیم، تدوین و تعالی علوم پلیسی