درباره نشریه

دانشگاه علوم انتظامی امین به عنوان یکی از قطب های علمی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در راستای مرجعیت علمی در سطح منطقه و جهان اسلام، ارتقاء حوزه دانش پلیسی در کشور، تربیت نیروی متخصص، باتجربه و اندیشمند و... فعالیت های علمی گسترده ای را صورت داده است. یکی از این فعالیت ها، راه اندازی «مرکز دانشنامه نگاری پلیس» در سال 1391 است.

 

با توجه به رسته ها، تخصص ها و علوم مختلف حوزه نظم و امنیت، مقالات دانشنامه پلیس در دو گروه کلی گروه های مأموریتی و گروه های پشتیبانی به شرح زیر تألیف شده است:

   1.        مرزبانی ونظامی

 2.        پدافند غیر عامل

 3.        فاوا

 4.        انتظامی

 5.        تحقیقات جنایی-حقوق-تشخیص هویت-مواد مخدر- جرایم اقتصادی

 6.        اطلاعات و امنیت

 7.        مطالعات اجتماعی

 8.        امنیت اجتماعی

 9.        اعلام

 10.      تأسیسات و تجهیزات

 11.      مدیریت و فرماندهی

 12.      تربیت بدنی پلیس

 13.      راهور

 14.      معارف و علوم سیاسی