دوره و شماره: دوره 12، شماره 12، 1400 
2. محتسب

ایرج رضایی


3. شحنه

ایرج رضایی


4. عسس

ایرج رضایی


5. داروغه

ایرج رضایی


13. مرز زمینی

محمدرضا پورغلامی سروندانی