مرز زمینی

نوع مقاله : تالیف

نویسنده

'گروه جغرافیا،دانشکده دافوس،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران

چکیده

تعریف مرزخشکی : خطوط مرزی که در خشکی ها بین کشورها ترسیم می شود و جداکنندۀ محدودۀ حاکمیت، مالکیت و صلاحیت حکومت ها در قلمرو فضایی هستند، مرزهای خشکی نامیده می شوند. (کبیری و همکاران،1396،ص 96).مرز خشکی،خطی فرضی در خشکی است که در نتیجۀ فشار سیاسی- نظامی دو قدرت علیه یکدیگر پدیدار می ‌آید و جداکنندۀ دو سرزمین از یکدیگر است(مجتهدزاده؛1379،ص32).

متن:

مرزخشکی : مرزخشکی، خط مشخصی است که جداکنندۀ دو واحد سیاسی از یکدیگر بوده و این خط به عنوان یک مانع عمل می‌کند. هرچند که مرز به تنهایی دارای یک نقش و کارکرد است و آن تحدید حدود منطقه ‌ای است که در داخل آن یک نوع قدرت اعمال می شود، ولی به محض آنکه یک منطقۀ مرزی یا خط مرزی وجود آید، نه تنها منظرۀ طبیعی، بلکه عمران و سیاست های کشورهای مجاور را نیز تحت تأثیر قرار می‌ دهد(پرسکات؛1385،ص32).این خطوط مرزی می توانند دارای شکل های مختلف باشند که مهمترین آنها عبارت انداز:

کلیدواژه‌ها