تجهیزات خنثی سازی(ربات حمل بمب-دیگ حمل بمب-پتوی حمل بمب-تجهیزات آشکارساز)

نوع مقاله : تالیف

نویسنده

1644768445

چکیده

واژه تجهیزات درلغت به معنای تجهیز، ساز و برگ، جهاز، اسباب کار، ساز جنگ، وسایل کار و کارزار است و واژگان مترادف و متضاد آن، شامل: اسباب، ساز و برگ، عدّت، لوازم، یراق و اسلحه می‌باشد(دهخدا،1377).تجهیزات در فرهنگ معین به معنای اسباب، سازوبرگ، عدت، لوازم، یراق، اسلحه(معین،1381)دراصطلاح به کلیه وسایل و تجهیزات مورد لزوم در یک ساختار نظامی برابر اصول از پیش تعیین شده به یگانها تقسیم می گردند(مخدومی،روشنی ،سیفی،1397،ص.65)خنثی سازی تسلیحات انفجاری درلغت به معنای آشکارسازی، شناسایی، ارزیابی، ایمن سازی، بازیافت و خنثی سازی مهمات منفجرنشده(معین،1381)

تجهیزات خنثی سازی

لوازم و تجهیزات از جمله عوامل مهم و مورد نیاز برای تحقق اهداف سازمانی است. در سال‌های اخیر و با پیشرفت فن‌آوری، ضرورت تشخیص و تأمین این تجهیزات، به یک واقعیت انکارناپذیر در راستای بهره‌دهی سازمانی تبدیل شده است. از آن جایی که تجهیز افراد و واحدهای سازمان به عوامل متعددی مانند تأمین منابع مالی، امکان دسترسی به فن‌آوری پیشرفته، توان به‌کارگیری، نگهداری، مطابقت با سیاست‌ها وابسته است(مجتمع تربیت و آموزش آماد و پشتیبانی، 1390).برای خنثی سازی و کاهش اثرات زیست محیطی مواد منفجره و مهمات، آن را باید در مکان های خشک، با تهویه مناسب و تا حد ممکن خنک و یا عاری از تغییرات دمایی متوالی قرار داده شده و در برابر نور خورشید مستقیم و ارتعاش و ضربه قرار نگیرند.(امامی نسب،1393

کلیدواژه‌ها