طرح حفاظتی اماکن (واپایش تردد)

نوع مقاله : تالیف

نویسنده

پلیس-دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

طرح حفاظت فیزیکی: برای تأمین حفاظت فیزیکی از اماکن طبقه‌بندی شده، تمام اقدامات عملی، روش‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های موجود در یک نوشتاری زیر عنوان طرح حفاظت فیزیکی به صورت نظام‌مند تهیه، تدوین و اجرا می‌شود بصیرت 1391، 106).

واپایش تردد: واپایش به معنی نظارت و مدیریت بر چیزی یا مهار و محدود‌سازی آن و تردد به معنای آمدوشد، رفت و آمد، عبورو مرور، بنابراین واپایش تردد به معنی نظارت و مدیریت بر آمد و شد می‌باشد (فرهنگستان زبان و ادب فارسی).

متن:

طرح عبارت از روش یا تدبیری است که برای انجام یک اقدام نظامی یا انتظامی، آمادگی یگان را برای رو به رو شدن با یک پیشامد در یک منطقه‌ی معین نشان می‌دهد. طرح ممکن است شفاهی یا کتبی باشد (ناعم

طرح عبارت از روش یا تدبیری است که برای انجام یک اقدام نظامی یا انتظامی، آمادگی یگان را برای رو به رو شدن با یک پیشامد در یک منطقه‌ی معین نشان می‌دهد. طرح ممکن است شفاهی یا کتبی باشد (ناعم

کلیدواژه‌ها