تکنیک و تاکتیک رزمی (با تاکید بر فریب نظامی)

نوع مقاله : کیفی سازی

نویسنده

دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

واژه تکنیک کلمه‌ای فرانسوی متداول در زبان فارسی امروزی (لغت‌نامه دهخدا: ذیل مدخل تکنیک) در لغت به ‌معنای «شیوه انجام کار، راهکار» (فرهنگ فارسی عمید: ذیل مدخل تکنیک) و واژه تاکتیک نیز اصالتا کلمه‌ای فرانسوی و در لغت به معنای «فن انجام کار» (فرهنگ فارسی عمید: ذیل مدخل تاکتیک) و «تعبیة‌الجیش، صف آرایی، سپه آرایی» (لغت‌نامه دهخدا: ذیل مدخل تاکتیک) آمده است. برای این واژه از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی لغت راهکنش به معنای «نحوه به‌کارگیری نیروها در رزم» و «استفاده از حداکثر توان رزمی یگان‌ها با آرایش و جابجایی هماهنگ و منظم آنها در برابر دشمن» پیشنهاد و جایگزین شده است. تکنیک از نظر تخصصی به‌معنای «فنون و مهارت‌های انفرادی در رزم» و تاکتیک از این منظر به‌معنای «به کار انداختن قوای مختلف نظامی در جنگ» (فرهنگ فارسی معین: ذیل مدخل تاکتیک) و «فن حرکت دادن سربازان و به کار انداختن نیروها و امکانات نظامی در جنگ» (فرهنگ فارسی عمید: ذیل مدخل تاکتیک) آمده است. در اصطلاح فنون به‌کارگیری تسلیحات، تجهیزات و آموز‌ش‌های انفرادی در رزم را تکنیک و هنر جابجاکردن افراد در میدان نبرد یا هنر چگونه جنگیدن اجتماعی را تاکتیک رزمی می‌گویند. ترکیب توأمان این دو عامل از رموز اساسی موفقیت در صحنه رزم محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها