جرم شناسی پیشگیری

نوع مقاله : تالیف

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

جرم‌شناسی، شاخه‌ای از علوم جنایی که با روش علمی و عینی به تحلیل علل و عوامل زیستی، روانی و اجتماعیِ پیدایش جرم، به هدفِ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و درمان بزهکاران، می‌پردازد. پیشگیری از لحاظ لغوی به معنی «جلوگیری کردن»، «دفع کردن» (معین، 1386 :933) «مانع شدن»، «منع کردن» (دهخدا، 1328: 773) آمده است .در جرم شناسی مقصود از پیشگیری ، به کلیه اقدامات و تدابیری گفته می شود که هدف آن کاهش فرصت ها و موقعیت های ارتکاب جرم یا به حداقل رساندن وسعت و شدت ارتکاب جرم است (گسن ، 1370: 98) جرم شناسی پیش گیری شاخه‌ ای ازجرم‌ شناسی کاربردی است که موضوع آن تعیین مؤثرترین وسایل برای تأمین پیش‌گیری ازجرم درسطح یک کشور، شهریامحله، بدون به کارگیری ابزارهای کیفری است (بکاریا ، 1389: 131) جرم شناسی پیشگیرانه ناظر بر اقدامات کنشی (پیشینی) قبل از وقوع جرم و یا حتی اقدامات واکنشی (پسینی) بعد از بروز رفتار مجرمانه، از سوی کارگزاران سیاست جنایی در دو سطح ملی و فرا‌ملی است. اقدامات مزبور، اصولاً فاقد وصف کیفری هستند (نجفی ابرند آبادی، 135:1382 ،موسوی مجاب، 1388: 5)

کلیدواژه‌ها