پدافند غیر عامل در جنگ الکترونیک

نوع مقاله : تالیف

نویسنده

استادیار مدیریت پیشگیری از جرم، عضو گروه پدافند غیرعامل دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

اتخاذ روش‌های مناسب، مؤثر و قابل اجرا به منظور افزایش امنیت، ایمنی و پایداری سامانه‌های ارتباطی، غیرارتباطی در مقابل حملات ارتباطی، الکترونیکی و عملیات شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات الکترونیکی دشمن، حذف یا به حداقل رساندن خسارات وارده به توانایی‌های نیروی انسانی، تجهیزات و سامانه‌های الکترونیکی در مقابل اقدامات جمع‌آوری حساسه‌های طیفی، تهاجمات گسترده تجهیزات تخریب الکترومغناطیسی و سایر سامانه‌های مرتبط دشمن با اجرای اصول پدافند غیرعامل است (حسنی اژدری، 1392: 21). پدافند غیرعامل در جنگ الکترونیک موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری، ارتقاء پایداری ملی، تسهیل مدیریت بحران و مصون‌سازی سامانه‌های راداری و به‌عنوان یکی از بهترین راه‌های مقابله با تهدیدات حساسه‌های اطلاعات دشمن است (موسوی و سپهری، 1397: 7). استفاده از طیف الکترومغناطیسی برای کاهش عملکرد یا قابلیت رزمی دشمن،حمله الکترونیکی و مقابله در برابر تهدیدات و حملات الکترونیکی، تکنیک ها و فناوریهایی که منجر به ساخت تجهیزات با توانایی ردیابی،جستجو، شناسایی، پارازیت‌سازی و مقابله الکترونیکی می‌شوند، جنگ الکترونیک (جنگال) و یا دفاع الکترونیک نام دارد (یزدان‌پناه، 1387: 37). جنگ الکترونیک هنر و علمی است برای محافظت از استفاده‌ دوستانه از طیف الکترومغناطیسی شامل بسامدهای طیف مرئی، طیف کامل بسامد رادیویی، طیف فروسرخ، نوری و فرابنفش (آدامی ، 1385: 10).

کلیدواژه‌ها