دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. ارائه مداخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1400

صیاد درویشی


2. عنوان: حفاظت از شخصیت‌ها (محافظ – تیم حفاظت – تیم اسکورت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400

عبدالرحمن میرزاخانی


3. جرم شناسی کاربردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1400

عبدالله دیانتی


4. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

حمیدرضا کرمی


5. مرزهای دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

محمدرضا پورغلامی سروندانی


6. شهید سرتیپ دوم محمود امان اللهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

حسن رضا رفیعی


7. تک و پاتک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

مدیر نشریه


8. ناآرامیهای اجتماعی(کنترل اجتماعات در ناآرامی های اجتماعی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1400

سیدمصطفی حسینی


9. تجزیه اطلاعاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1400

حنانه درشتی


10. خیز و خزیدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1400

ایمان امینی


11. اخلال در نظام اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1400

عبدالله دیانتی


12. تشخیص هویت از طریق شبکه چشم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1400

عبدالله دیانتی


13. طیف سنجی جرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1400

عبدالله دیانتی


14. ضرورت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1400

محمد میرزایی


15. اجبار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1400

محمد میرزایی


16. کنترل جمعیت(کنترل ازدحام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1400

سیدمصطفی حسینی


17. ناآرامیهای کارکردی (کنترل اجتماعات در ناآرامیهای کارکردی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1400

سیدمصطفی حسینی


18. ثبت اخبار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

حنانه درشتی


19. هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

حمیدرضا کرمی


20. تدابیر حفاظتی (حلقه حفاظتی – شکست حفاظتی –شناسایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

عبدالرحمن میرزاخانی


21. کنترل امنیت اطلاعات در ناجا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

سمیه اکباتانی


22. پیام رسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

ایمان امینی


23. نظارت بر فضای مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

سمیه اکباتانی


24. اطلاعات جغرافیائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

محمد اسدی فرد


25. مرزهوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

محمدرضا پورغلامی سروندانی


26. آمادگی جسمانی و استقامت پلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

رقیه اسمعیل زاده نمینی


27. شماره گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

محمد علی اکبری


28. عملیات دستگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

محمد جوانمرد


29. مرز(مرزهای دریایی و هوایی و زمینی و کارکرد های آن ها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

محمدرضا پورغلامی سروندانی


30. اطلاعات بیوگرافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

محمد اسدی فرد


31. قرارهای نهایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

حمید هاشمی