نویسنده = سمیه اکباتانی
تعداد مقالات: 3
1. کنترل امنیت اطلاعات در ناجا

دوره 12، شماره 12، 1400

سمیه اکباتانی


2. نظارت بر فضای مجازی

دوره 12، شماره 12، 1400

سمیه اکباتانی


3. سامانه ردیاب خودرویی

دوره 12، شماره 12، 1400

سمیه اکباتانی