اصطلاح دانشنامه پلیس به مجموعه دانشی اشاره دارد که شامل زمینه های مختلف تفصیلی در حوزه علوم پلیسی می شود و به عنوان مرجع در اختیار اهل دانش و پژوهش گذاشته می شود. این دانشنامه از جمله دانشنامه های تخصصی و جهت کلی تلاش های علمی آن، تبیین ادبیات پلیسی با رویکردی نوین، بر اساس تحلیل پدیده ها و واکاوی اندیشه ها، با نگرش فکری پلیس اسلامی در عصر حاضر است.

 

این سامانه به منظور دریافت، ارزیابی و پذیرش مقالات مرتبط با دانشنامه می باشد. و مقالات نهایی در سایت دانشنامه پلیس به آدرس ذیل بارگذاری می گردد.

http://wiki.police.ir/

شماره جاری: دوره 12، شماره 12، 1400 

7. تک و پاتک

مدیر نشریه


11. ثبت اخبار

حنانه درشتی


13. پیام رسان

ایمان امینی


15. مرزهوایی

محمدرضا پورغلامی سروندانی


16. محتسب

ایرج رضایی


17. شحنه

ایرج رضایی


18. عسس

ایرج رضایی


19. داروغه

ایرج رضایی


27. مرز زمینی

محمدرضا پورغلامی سروندانی


30. شماره گذاری

محمد علی اکبری


35. استتار مدرن

فرهاد نیک‌زاد


37. واج شناسی جنایی

عبدالله دیانتی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

رئیس اعضای هیات تحریریه سردبیر مدیر مسئول مدیر اجرایی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها