اصطلاح دانشنامه پلیس به مجموعه دانشی اشاره دارد که شامل زمینه های مختلف تفصیلی در حوزه علوم پلیسی می شود و به عنوان مرجع در اختیار اهل دانش و پژوهش گذاشته می شود. این دانشنامه از جمله دانشنامه های تخصصی و جهت کلی تلاش های علمی آن، تبیین ادبیات پلیسی با رویکردی نوین، بر اساس تحلیل پدیده ها و واکاوی اندیشه ها، با نگرش فکری پلیس اسلامی در عصر حاضر است.

 

این سامانه به منظور دریافت، ارزیابی و پذیرش مقالات مرتبط با دانشنامه می باشد. و مقالات نهایی در سایت دانشنامه پلیس به آدرس ذیل بارگذاری می گردد.

http://wiki.police.ir/

شماره جاری: دوره 11، شماره 11، 1400 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

رئیس اعضای هیات تحریریه سردبیر مدیر مسئول مدیر اجرایی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها